Enterococcus faecalis Zapalenie płuc Zapobiegająca miejscowej profilaktyce przeciwdrobnoustrojowej

Selektywna dekontaminacja przewodu pokarmowego jest szeroko stosowana w celu zapobiegania szpitalnemu zapaleniu płuc u pacjentów poddawanych mechanicznej wentylacji, chociaż korzyści z niego płynące nie są udowodnione1. Sprzeciw wobec tej procedury dotyczy raczej wyboru mikroorganizmów opornych na stosowane antybiotyki, a nie działań niepożądanych2. Zgłaszamy osiem przypadków zapalenia płuc lub bakteriemii wywołanych przez Enterococcus faecalis, jako możliwy skutek uboczny profilaktycznego stosowania niewchłanialnych środków przeciwdrobnoustrojowych.
Sześćdziesięciu jeden pacjentów otrzymujących wentylację mechaniczną na oddziale intensywnej terapii otrzymało miejscową profilaktykę przeciwbakteryjną w jamie ustnej i żołądku. Tobramycyna (40 mg w 5 ml roztworu), kolistyna (25 mg w 5 ml) i amfoterycyna B (250 mg w 2,5 ml) – każda podawana cztery razy dziennie – były podawane w niższych dawkach niż te stosowane w konwencjonalne badania selektywnej dekontaminacji przewodu pokarmowego3. Continue reading „Enterococcus faecalis Zapalenie płuc Zapobiegająca miejscowej profilaktyce przeciwdrobnoustrojowej”

Wpływ tokoferolu i deprenylu na postęp niepełnosprawności we wczesnej chorobie Parkinsona cd

Wskaźniki progresji choroby i zmiany w wynikach UPDRS i Skali Depresji Hamiltona oceniono na podstawie analizy wariancji, 13 z korektą dla efektów badacza. Zmienne kontrolne analizowano w celu określenia głównych skutków deprenylu i tokoferolu, a także interakcji między tymi lekami. Wyniki
Porównywalność grup leczenia i zdarzeń niepożądanych
Cztery grupy terapeutyczne nie różniły się istotnie pod względem zmiennych mierzonych na linii podstawowej, w tym wieku, płci, ocen w UPDRS i Skali Depresji Hamiltona, jakichkolwiek poprzednich leczeniu lewodopą, czasu od wystąpienia choroby do randomizacji, poziomu wykształcenia i zatrudnienia status.
Występowanie objawów niepożądanych, innych schorzeń i nieprawidłowych wyników laboratoryjnych było na ogół rzadkie i jednolite wśród wszystkich leczonych grup. Spośród 63 objawów o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, które wystąpiły co najmniej raz, niezależnie od jakiegokolwiek postrzeganego związku z terapią eksperymentalną lub chorobą Parkinsona, tylko nudności wystąpiły nieproporcjonalnie (tylko u jednego pacjenta przyjmującego tylko placebo, u żadnego nie przyjmowano tokoferolu i placebo, dwóch przyjmujących deprenyl i placebo, i sześciu biorących oba leki, nominalna P = 0,045, deprenyl). Continue reading „Wpływ tokoferolu i deprenylu na postęp niepełnosprawności we wczesnej chorobie Parkinsona cd”

Wpływ palenia papierosów na skuteczność radioterapii w raku głowy i szyi

Palenie papierosów jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju raka płaskonabłonkowego głowy i szyi1,2. Istnieją również dowody na to, że pacjenci z innymi postaciami raka, którzy w przeszłości mieli palenie tytoniu, mają bardziej zaawansowaną chorobę w momencie diagnozy niż niepalący, 3,4, a palacze z rakiem mają gorsze rokowanie niż osoby niepalące4-8. W jednym z badań pacjenci z drobnokomórkowym rakiem płuca, którzy palili w trakcie terapii skojarzonej, mieli gorsze rokowanie niż ci, którzy nie palili podczas terapii, niezależnie od ich wcześniejszych nawyków palenia [9]. Wyniki te nie zostały jednak potwierdzone w kolejnym badaniu10. Stevens i in. Continue reading „Wpływ palenia papierosów na skuteczność radioterapii w raku głowy i szyi”

Wstępne badanie diltiazemu w zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca u osób po przeszczepieniu serca ad 5

W przeciwieństwie do tego, nie było zmiany w średniej średnicy tętnicy wieńcowej pomiędzy podstawowymi, pierwszorocznymi i drugorocznymi kontrolnymi angiogramami w grupie diltiazemu (P nieistotne dla obu porównań). Zmniejszenie średnicy światła od wyjściowego angiogramu do rocznych i dwuletnich angiogramów było większe u pacjentów, którzy nie otrzymywali blokerów kanału wapniowego niż u pacjentów leczonych diltiazemem (w ciągu jednego roku, p <0,001; dwa lata, P <0,001). Gdy uwzględniono wyniki wszystkich 75 pacjentów z co najmniej jednym kontrolnym angiogramem, różnica pomiędzy grupami pod względem zmniejszenia średnicy w jednym i dwóch latach była znacząca (P <0,001 dla obu porównań). Rysunek 1. Rycina 1. Continue reading „Wstępne badanie diltiazemu w zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca u osób po przeszczepieniu serca ad 5”

Populacyjne badanie demencji u 85-latków czesc 4

Niezawodność Interobserver nie była badana w odniesieniu do wywiadu informacyjnego. Sprawdzono niezawodność interobserver w odniesieniu do przyczyn otępienia wszystkich osób z demencją za pomocą statystyki kappa17. W trzech głównych kategoriach diagnostycznych obserwowana zgodność wyniosła 94,6%, a kappa 0,90 (p <0,001). Analiza statystyczna
Różnice w proporcjach zostały przetestowane pod względem istotności za pomocą dokładnego testu Fishera16 z dwustronnym poziomem istotności.
Wyniki
Rozpowszechnienie demencji
Tabela 2. Continue reading „Populacyjne badanie demencji u 85-latków czesc 4”

Populacyjne badanie demencji u 85-latków cd

Wszystkie skany CT zostały zbadane przez dwóch badaczy. Wykonano sto trzydzieści trzy skany za pomocą Philips Tomoscan 310 i 106 ze skanerem General Electric 8800. Pierwszych 165 uczestników badania zostało zaproszonych do poddania się punkcji lędźwiowej. Sześćdziesiąt dziewięć osób (31 z demencją i 38 bez) zaakceptowało. Przeanalizowano również dokumentację medyczną dla osób z demencją z zakładów psychiatrycznych i geriatrycznych oraz oddziałów ambulatoryjnych w Göteborgu. Continue reading „Populacyjne badanie demencji u 85-latków cd”

Zespół Long-QT

Vincent i wsp. (Wydanie 17 września) opisują spektrum objawów i odstępy QT związane z zespołem długiego QT. Nie jest zaskakujące, że odstęp QT skorygowany o częstość akcji serca (QTc) nie zawsze był odpowiedni dla dokładnej diagnozy. Rzeczywiście, to niesamowite, że QTc działa tak dobrze, jak często. Formuła autorów dla QTc jest oryginalną formułą i jedną z wielu2. Continue reading „Zespół Long-QT”