Rofekoksyb i zdarzenia niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego w leczeniu uzupełniającym raka jelita grubego ad 6

Częstość potwierdzonych incydentów zakrzepowo-sercowych na 100 pacjento-lat przedstawiono w Tabeli 3 i na wykresach Kaplana-Meiera na rycinie 1. Mediana czasu trwania badania przed wystąpieniem zdarzenia sercowo-naczyniowego wynosiła 157 dni w grupie otrzymującej rofekoksyb i 195 dni w grupa placebo (tabela 2 w dodatkowym dodatku). Względne ryzyko incydentu zakrzepowego sercowo-naczyniowego podczas lub w ciągu 14 dni po okresie leczenia wynosiło 2,66 (95% przedział ufności [CI], od 1,03 do 6,86) wśród pacjentów otrzymujących rofekoksyb, w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo (P = 0,04). Ryzyko względne zostało nieznacznie zmniejszone po uwzględnieniu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego (2,41; 95% CI, 0,93 do 6,26; P = 0,07). Analiza punktów końcowych APTC wykazała nieskorygowane względne ryzyko 1,60 (95% CI, 0,57 do 4,51, P = 0,37) i skorygowane ryzyko względne 1,42 (95% CI, 0,50 do 4,03, P = 0,52). Przeprowadzono dalsze analizy, w których połączono wszystkie zdarzenia sercowo-naczyniowe, które wystąpiły podczas okresu leczenia i wszystkie te zgłoszone w ciągu 24 miesięcy po zamknięciu badania. Zarejestrowano dodatkowe 14 zdarzeń sercowo-naczyniowych (tabela 3 oraz tabela 2 w dodatkowym dodatku) po orzeczeniu wszystkich zdarzeń niepożądanych zgłoszonych w ciągu 24 miesięcy po zakończeniu badania. Wynikające z tego względne ryzyko incydentu zakrzepowego sercowo-naczyniowego, nieskorygowanego o czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, wynosiło 1,50 (95% CI, 0,76 do 2,94, P = 0,24). Analiza punktów końcowych APTC wykazała nieskorygowane względne ryzyko 1,29 (95% CI, 0,57 do 2,95). Chociaż nie zebrano systematycznie informacji o ciśnieniu krwi i czynności nerek, trzech pacjentów z grupy leczonej rofekoksybem wykazywało zastoinową niewydolność serca w okresie leczenia. Ogólnie, czterech pacjentów z grupy rofekoksybu i dwóch z grupy placebo zmarło w wyniku zdarzeń zakrzepowych występujących podczas 14 dni po okresie leczenia lub w ciągu tych 14 dni. Kolejne sześć zgonów z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych zakrzepowych (jeden pacjent z grupy rofekoksybu i pięciu z grupy placebo), zidentyfikowanych na podstawie zgonu, zgłoszono w ciągu 24 miesięcy po zamknięciu badania. Całkowita liczba pacjentów zmarłych z przyczyn sercowo-naczyniowych – pięciu w grupie rofekoksybu i siedmiu w grupie placebo – nie różniła się istotnie.
Dyskusja
Główne ograniczenia naszego badania to stosunkowo niewielka liczba zdarzeń dostępnych do analizy oraz stosunkowo krótki czas ekspozycji na badany lek (mediana, 7,4 miesiąca). Jednak nasze wyniki sugerują zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepowego zdarzenia sercowo-naczyniowego u pacjentów losowo przydzielonych do przyjmowania rofekoksybu (w porównaniu z losowo przydzielonymi do grupy otrzymującej placebo) jako leczenia uzupełniającego w zapobieganiu nawrotom raka jelita grubego (względne ryzyko zdarzenia podczas lub w ciągu 14 dni po okresie leczenia 2,66; 95% CI, 1,03 do 6,86; P = 0,04). Te wyniki są zgodne z wynikami uzyskanymi w innych kontrolowanych placebo badaniach leczenia inhibitorami COX-2 u pacjentów z gruczolakiem jelita grubego. Przedłużenie okresu obserwacji zdarzeń sercowo-naczyniowych do 24 miesięcy po zamknięciu badania nie wykazało istotnego statystycznie niekorzystnego działania rofekoksybu (względne ryzyko, 1,50; 95% CI, 0,76 do 2,94; P = 0,24)
[podobne: szpital jelenia góra rejestracja, bmd osteoporoza, endokorona ]