Leczenie podtrzymujące za pomocą Certolizumab Pegol na chorobę Leśniowskiego-Crohna

Pegol Certolizumab jest humanizowanym pegylowanym fragmentem Fab o wysokim powinowactwie do czynnika martwicy nowotworów ., który nie indukuje apoptozy komórek T lub monocytów. Metody
W naszym randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, ocenialiśmy skuteczność leczenia podtrzymującego pegolem certolizumabu u osób dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna. W ramach terapii indukcyjnej podawano podskórnie 400 mg certolizumabu pegol w 0, 2 i 4 tygodniu. Pacjenci z odpowiedzią kliniczną (zdefiniowaną jako zmniejszenie o co najmniej 100 punktów w stosunku do wartości wyjściowej wskaźnika aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna [CDAI]) w tygodniu 6 poddano stratyfikacji zgodnie z wyjściowym poziomem białka C-reaktywnego i losowo przypisano im 400 mg certolizumabu pegol lub placebo co 4 tygodnie do 24. tygodnia, a następnie do 26 tygodnia.
Wyniki
Wśród pacjentów z odpowiedzią na terapię indukcyjną w 6. tygodniu (428 z 668 [64%]) odpowiedź utrzymywała się przez 26 tydzień u 62% pacjentów z wyjściowym poziomem białka reaktywnego C wynoszącym co najmniej 10 mg na litr ( pierwotny punkt końcowy), którzy otrzymywali certolizumab pegol (vs. 34% osób otrzymujących placebo, P <0,001) oraz 63% pacjentów w populacji, która miała zamiar leczyć, którzy otrzymywali certolizumab pegol (w porównaniu do 36% otrzymujących placebo, P <0,001). Wśród pacjentów z odpowiedzią na terapię indukcyjną w 6. tygodniu remisję (zdefiniowaną jako wynik CDAI . 150) w 26 tygodniu uzyskano u 48% pacjentów w grupie certolizumabu iu 29% pacjentów w grupie placebo (p <0,001). ). Skuteczność certolizumabu pegol została również wykazana u pacjentów przyjmujących i nie przyjmujących glikokortykosteroidów lub leków immunosupresyjnych oraz u pacjentów, którzy mieli iu tych, którzy wcześniej nie przyjmowali infliksymabu. Poważne zdarzenia niepożądane zakaźne (w tym jeden przypadek gruźlicy płuc) wystąpiły u 3% pacjentów otrzymujących certolizumab pegol iu mniej niż 1% pacjentów otrzymujących placebo. Przeciwciała przeciwjądrowe rozwijały się u 8% pacjentów w grupie certolizumabu; przeciwciała przeciwko certolizumab pegol rozwinęły się u 9% wszystkich pacjentów, którzy weszli w fazę indukcji.
Wnioski
Pacjenci z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie indukcyjne z użyciem 400 mg certolizumabu pegol, częściej wykazywali utrzymującą się odpowiedź i remisję po 26 tygodniach leczenia kontynuacją leczenia certolizumabem pegolem niż w przypadku stosowania placebo. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00152425.)
Wprowadzenie
Prozapalny czynnik martwicy nowotworów cytokiny . (TNF-.) ulega wysokiej ekspresji we krwi, tkance okrężnicy i stolcu pacjentów z chorobą Crohna.1-4 Infliksymab i adalimumab są skonstruowanymi przeciwciałami monoklonalnymi IgG1, które wiążą się z TNF-. (pierwszym reprezentuje cząsteczkę chimeryczną, która pochodzi z ludzkiego pochodzenia) i jest skuteczna w indukcji i utrzymaniu odpowiedzi i remisji u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. 5-7 Skuteczność infliksymabu w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna przypisuje się wielu mechanizmy, w tym przekazywanie sygnałów zwrotnych przez związany z błoną TNF-. oraz indukcja apoptozy komórek T i monocytów.8-11
Certolizumab pegol, pegylowany humanizowany fragment Fab przeciwciała monoklonalnego anty-TNF-., ma kilka cech, które odróżniają go od infliksymabu i adalimumabu
[hasła pokrewne: jak obliczyć procent tłuszczu, olx milicz, choroba bostońska objawy ]