Chemioterapia wysokodawkowa i ratowanie komórek macierzystych w przypadku przerzutowych nowotworów zarodkowych ad 6

Niepożądane zmienne prognostyczne u 283 pacjentów w tym badaniu obejmowały oporność na platynę (progresja w ciągu 4 tygodni po leczeniu cisplatyną), bezwzględną refrakcję na platynę (brak odpowiedzi na początkową chemioterapię na bazie platyny), śródpiersia nieplątkowy guz zarodkowy i surowicę Poziom hCG większy lub równy 1000 IU na litr. Opracowano ocenę prognostyczną opartą na tych zmiennych. Pierwotnym guzom śródpiersia i poziomowi hCG większym lub równym 1000 IU na litr każdemu z nich przypisano 2 punkty, podczas gdy wszystkie pozostałe zmienne miały po jednym punkcie. W przypadku pacjentów z wynikiem 3 lub wyższym wskaźnik przeżycia wolnego od choroby w ciągu 2 lat wynosił tylko 5%, w porównaniu z 51% w przypadku pacjentów z wynikiem 0. w skali Beyera. Ten system punktacji był jednak oparty na danych z pacjenci leczeni w latach 1984-1993; większość z tych pacjentów otrzymała tylko jeden cykl chemioterapii w dużych dawkach. W sumie 91% tych pacjentów otrzymało dwa lub więcej schematów indukcji przed otrzymaniem chemioterapii o dużej dawce. Istnieją pewne podobieństwa między zmiennymi prognostycznymi w naszym badaniu (Tabela 2) i punktacją Beyera, ale nasza lista zmiennych odzwierciedla pewne dodatki i skreślenia. Beyer i jego współpracownicy przypisali 2 punkty za absolutną chorobę oporną na leczenie , określoną jako progresja z początkową chemioterapią opartą na cisplatynie. Czterdzieści trzy z 283 pacjentów (15%) w tym badaniu zostały przypisane do tej kategorii. W naszej serii tylko 2 z 184 pacjentów miało bezwzględną chorobę oporną na leczenie. W badaniu opisanym przez Beyera i wsp., Poziomy hCG w surowicy większe lub równe 1000 IU na litr zostały przypisane 2 punkty. W naszej serii nie było różnicy w przeżyciu wolnym od choroby na podstawie poziomów hCG (P = 1,00).
Ulepszone wyniki w naszej serii, w porównaniu z 283 pacjentami w analizie Beyera i wsp., Odzwierciedlają korzyść z chemioterapii o wysokiej dawce podawanej jako druga linia niż chemioterapia trzeciego rzutu i podawanie dwóch kolejnych rund wysokich wartości. -dawka chemioterapii z hematopoetycznym ratowaniem komórek macierzystych. Nie używaliśmy trzeciego czynnika, takiego jak cyklofosfamid, ifosfamid lub tiotepa, tak jak inni, 22-27, ponieważ dodanie trzeciego środka wymaga zmniejszenia dawki dwóch najbardziej aktywnych leków, karboplatyny i etopozydu. Tylko randomizowane badanie może wykazać, czy dodanie trzeciego czynnika jest korzystne.
Niektóre zmienne wiązały się z bardzo wysokim odsetkiem ciągłego przeżycia wolnego od choroby. Spośród 35 pacjentów z czystym nasieniakiem (definiowanym jako nie inne typy komórek i normalne poziomy alfa-fetoproteiny w surowicy), które nawróciły po chemioterapii pierwszego lub drugiego rzutu, 26 pozostawało wolne od choroby przez medianę 43 miesięcy (zakres od 19 do 118) ). Sześcioro jeden pacjent miał korzystne cechy prognostyczne; cechy te obejmowały raka, który był w całkowitej lub częściowej remisji i prawidłowy poziom hCG i alfa-fetoproteiny w surowicy przez ponad 6 miesięcy po pierwszym leczeniu chemioterapeutycznym, a następnie chemioterapia wysokodawkowa jako początkowa terapia ratunkowa. Spośród tych 61 pacjentów 49 miało choroby, która była w ciągłej remisji przez medianę 46 miesięcy (zakres od 25 do 112). W niedawno opublikowanej serii 29 z 46 podobnych pacjentów miało chorobę, która była w trwałej całkowitej remisji (mediana, 69 miesięcy) po leczeniu paklitakselem i ifosfamidem plus cisplatyna.20 Minimalna obserwacja trwała 2 lata.
Pacjenci z pierwotnymi śródpiersiaszymi guzami zarodkowymi zarodkowymi nie kwalifikowali się do karboplatyny o wysokiej dawce plus etopozyd podczas tego badania
[przypisy: endokrynolog kielce nfz, zielone koktajle odchudzające, szpital jelenia góra rejestracja ]