Częściowa zakrzepica fałszywego światła u pacjentów z ostrym rozcięciem aorty typu B. ad 6

Koncepcyjny model ryzyka według statusu fałszywego światła. Rysunek przedstawia proponowany model fizjologicznych konsekwencji drożności fałszywego światła lub zakrzepicy, w oparciu o badania hemodynamiczne w modelach ex vivo oraz u pacjentów z sekcją aortalną.27-29 Panel A pokazuje rozcięcie aorty typu B z proksymalnym i patologicznym ponownym przywróceniem patentów łzy w braku zakrzepu. Śledzenie ciśnienia krwi pokazuje skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze w fałszywym świetle podobnym do ciśnienia w prawdziwym prześwicie. Panel B pokazuje rozwarstwienie aorty typu B z łzą w zapisie patentowym i częściową zakrzepicą, która zajmuje wewnętrzny obwód fałszywego prześwitu i blokuje ponowne łzy, tworząc ślepy worek. Śledzenie ciśnienia krwi pokazuje rozkurczowe i średnie ciśnienia tętnicze w fałszywym świetle przewyższającym ciśnienia obserwowane w panelu A, z identycznymi ciśnieniami w rzeczywistym prześwicie. Continue reading „Częściowa zakrzepica fałszywego światła u pacjentów z ostrym rozcięciem aorty typu B. ad 6”

Chemioterapia wysokodawkowa i ratowanie komórek macierzystych w przypadku przerzutowych nowotworów zarodkowych czesc 4

Pacjenci z niskim poziomem efektywności we wschodnim zespole onkologii kooperatywnej (ECOG) nie zostali wykluczeni, ale większość pacjentów miała stan sprawności w skali ECOG wynoszący 0 lub 1. Trzydziestu pięciu pacjentów miało tylko nasieniak, bez elementów nie-zapatrzonego guza zarodkowego, oraz pozostałych 149 pacjentów miało nieprzebyte guzy zarodkowe. Punktacja Beyera została wykorzystana do stratyfikacji pacjentów w kategoriach niskiego, pośredniego lub wysokiego ryzyka18. W tym systemie punktacji punkt został przypisany opornej na platynę lub bezwzględnie opornej na platynę chorobie, a 2 punkty przypisano do każdego głównego śródpiersia. guza i dla poziomu hCG w surowicy większego lub równego 1000 IU na litr. Continue reading „Chemioterapia wysokodawkowa i ratowanie komórek macierzystych w przypadku przerzutowych nowotworów zarodkowych czesc 4”

Rofekoksyb i zdarzenia niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego w leczeniu uzupełniającym raka jelita grubego ad 5

Nieco więcej pacjentów z grupy rofekoksybu niż w grupie placebo miało predefiniowane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (Tabela 1). Mediana czasu trwania leczenia próbnego wyniosła 7,4 miesiąca (zakres międzykartylu, 3,1 do 14,0) w grupie otrzymującej rofekoksyb i 8,2 miesiąca (zakres międzykwartyla- cy, 3,7 do 15,0) w grupie placebo, przy czym 33% wszystkich pacjentów otrzymujących badany lek przez co najmniej 12 miesięcy (tabela 2). Mediana czasu obserwacji wynosiła 33,0 miesiąca (zakres międzykwartyla- nowy, 27,6 do 40,1) w grupie rofekoksybu i 33,4 miesiąca (zakres międzykwartylowy, 27,7 do 40,4) w grupie placebo. Przed ogólnoświatowym wycofaniem rofekoksybu 342 pacjentów otrzymujących rofekoksyb i 268 pacjentów otrzymujących placebo zaprzestało stosowania badanego leku przed jego planowanym zakończeniem, ale wszyscy ci pacjenci zostali włączeni do populacji 1167 pacjentów z grupy rofekoksybu i 1160 pacjentów. w grupie placebo. Continue reading „Rofekoksyb i zdarzenia niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego w leczeniu uzupełniającym raka jelita grubego ad 5”

Zrozumienie hospicjum – niepełne wykorzystanie opcji na końcowy rozdział życia cd

Biorąc pod uwagę obecne braki w opiece, takie założenie kompetencji może być lub nie być uzasadnione. Prowadzący lekarze powinni rutynowo oceniać zalecenia i powinni mieć niski próg dla przeglądu przypadków z dyrektorem medycznym hospicjum. W miarę postępu choroby, plan hospitalizacji zmienia się, aby dostosować się do zmniejszenia niezależności, zmian w objawach i zmieniających się potrzeb psychospołecznych. W przypadku pana G., uświadomienie sobie, że jego objawy można opanować w domu, zmniejszyło jego niepokój, co z kolei zmniejszyło epizody bólu w klatce piersiowej. Błyskawiczny obrzęk płuc występował rzadziej; podczas jednego z takich epizodów otrzymał dożylny furosemid w swoim domu, ponieważ chciał uniknąć kolejnych hospitalizacji. Continue reading „Zrozumienie hospicjum – niepełne wykorzystanie opcji na końcowy rozdział życia cd”

Wpływ surowicy hormonalnej i fibrozy szpiku kostnego na odpowiedź na erytropoetynę w mocznicy cd

Nie było znaczących różnic między dwiema grupami pod względem wieku, czasu trwania dializy lub adekwatności dializy (Tabela 1). Ani początkowe wartości hematokrytu, ani przyrost hematokrytu podczas terapii erytropoetyną nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami. Stężenie ferrytyny w surowicy, wysycenie transferyny w surowicy, zapotrzebowanie na żelazo dekstranowe i liczbę transfuzji krwi były również podobne w obu grupach (Tabela 2), podobnie jak stężenia wapnia, fosforanu, glinu, 25-hydroksywitaminy D w surowicy i 1, 25-dihydroksywitamina D (tabela 3). Średnie stężenie parathormonu w surowicy było jednak istotnie wyższe (P = 0,03) w grupie z niską odpowiedzią, chociaż występowały znaczne nakładanie się grup. Stężenie fosfatazy zasadowej w surowicy było również nieco wyższe w grupie z niską odpowiedzią (P = 0,06) (tabela 3). Continue reading „Wpływ surowicy hormonalnej i fibrozy szpiku kostnego na odpowiedź na erytropoetynę w mocznicy cd”

Populacyjne badanie demencji u 85-latków ad 7

Śmiertelność z udaru 38,39 i częstość udaru39 spadły w większości krajów zachodnich w ostatnich latach. Zwiększone przeżycie wśród ofiar udaru mózgu39 może jednak prowadzić do zwiększenia odsetka otępień naczyniowych. Pojawienie się dowodów, że otępienie naczyniowe może być bardziej powszechne niż wcześniej sądzono31 może mieć ważne implikacje, ponieważ sugerują możliwości zapobiegania lub opóźniania miażdżycy i zatorowości poprzez zmiany dietetyczne, wycofanie się z palenia, leczenie aspiryną, leczenie nadciśnienia i leczenie migotania przedsionków. że otępienie naczyniowe może być obecnie bardziej podatne na zapobieganie i leczenie niż choroba Alzheimera31-33,35,40.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wsparcie z dotacji ze Szwedzkiej Rady ds. Continue reading „Populacyjne badanie demencji u 85-latków ad 7”

Migotanie przedsionków: mechanizmy i postępowanie Współczesne postępowanie w zakresie komorowych zaburzeń rytmu serca Elektrofizjologia i arytmie

Rozpoznanie i leczenie arytmii serca przekształciło się w pełnoprawną subdyscyplinę medycyny sercowo-naczyniowej; w uznaniu, American Board of Internal Medicine przeprowadził pierwszy test certyfikujący podspecjalności w klinicznej elektrofizjologii serca. Wigor tej subdyscypliny znajduje odzwierciedlenie w publikacji tych trzech książek, które stanowią próbę połączenia w jedno źródło odniesienia ostatnich postępów w naszym rozumieniu arytmii serca. Chociaż książki są skierowane do specjalisty chorób sercowo-naczyniowych i subspecjalizatora w dziedzinie elektrofizjologii, zawierają najnowsze informacje, które będą przydatne zarówno internistom ogólnym, jak i uczącym się w medycynie i medycynie sercowo-naczyniowej. Należy podkreślić, że interniści i inni dostawcy podstawowej opieki medycznej są zazwyczaj pierwszymi, którzy spotykają się z pacjentami z arytmią; właściwa ocena początkowa i leczenie tych pacjentów mają kluczowe znaczenie zarówno dla ich krótkoterminowej, jak i długoterminowej opieki. Migotanie przedsionków jest prawdopodobnie najczęstszą utrzymującą się arytmią napotykaną przez internistów i kardiologów, jak wskazali Falk i Podrid we wstępie do migotania przedsionków. Continue reading „Migotanie przedsionków: mechanizmy i postępowanie Współczesne postępowanie w zakresie komorowych zaburzeń rytmu serca Elektrofizjologia i arytmie”

Leczenie podtrzymujące za pomocą Certolizumab Pegol na chorobę Leśniowskiego-Crohna

Pegol Certolizumab jest humanizowanym pegylowanym fragmentem Fab o wysokim powinowactwie do czynnika martwicy nowotworów ., który nie indukuje apoptozy komórek T lub monocytów. Metody
W naszym randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, ocenialiśmy skuteczność leczenia podtrzymującego pegolem certolizumabu u osób dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna. W ramach terapii indukcyjnej podawano podskórnie 400 mg certolizumabu pegol w 0, 2 i 4 tygodniu. Pacjenci z odpowiedzią kliniczną (zdefiniowaną jako zmniejszenie o co najmniej 100 punktów w stosunku do wartości wyjściowej wskaźnika aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna [CDAI]) w tygodniu 6 poddano stratyfikacji zgodnie z wyjściowym poziomem białka C-reaktywnego i losowo przypisano im 400 mg certolizumabu pegol lub placebo co 4 tygodnie do 24. tygodnia, a następnie do 26 tygodnia. Continue reading „Leczenie podtrzymujące za pomocą Certolizumab Pegol na chorobę Leśniowskiego-Crohna”

Bioetyka w prawie

Przez niemal 40-letnią historię nowoczesna bioetyka była ściśle powiązana z prawem. Ustanowienie amerykańskich przepisów regulujących badania nad podmiotami ludzkimi oraz sądowe uznawanie praw pacjentów do wyrażania zgody na leczenie lub odmowy leczenia są podstawowymi wydarzeniami związanymi z rozwojem bioetyki. Bioetyka wyrasta również z filozofii, teologii i medycyny, ale jej dług wobec prawa jest znaczny. Ponieważ bioetyka osiąga wiek średni, wielu uczonych próbuje rozłożyć tę złożoną relację. Bethany Spielman napisała szereg artykułów na ten temat, a teraz ta książka, która koncentruje się na ważnym zagadnieniu – roli bioetyki w sali sądowej. Continue reading „Bioetyka w prawie”

Przypadek 15-2007: Kobieta z astmą i zatrzymaniem krążeniowo-oddechowym

W rekordzie przypadku przedstawionym przez Wechsler et al. (Wydanie z 17 maja), rozważa się wiele możliwych przyczyn śmierci u pacjenta z astmą. Jednakże dyskutanci nie podkreślają wystarczająco, że mechanizmy płuc i efekty hemodynamiczne związane z niedrożnością przepływu powietrza są najważniejszymi zaburzeniami fizjologicznymi u pacjentów z ciężką ostrą astmą. Zapaść hemodynamiczna związana z dynamiczną hiperinflacją jest częstą przyczyną szoku obturacyjnego, elektrycznej aktywności bez tętna i zatrzymania krążenia u intubowanych pacjentów z astmą.
Thiago Lisboa, MD
University Rovira Virgili, 43007 Tarragona, Hiszpania
Diego de Mendoza, MD
Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), 43007 Tarragona, Hiszpania
Jordi Rello, MD, Ph.D. Continue reading „Przypadek 15-2007: Kobieta z astmą i zatrzymaniem krążeniowo-oddechowym”