Przypadek 2-2012: Dyspnea i gwaltownie postepujaca niewydolnosc oddechowa

W teczce przypadku Kotton i in. (19 wyd.) opisują przypadek naczyniakomięsaka ściany klatki piersiowej związanej z zespołem Kasabacha-Merritta (KMS). Przypadek ten przypominał przypadek w naszym szpitalu, w którym uczestniczył 77-letni mężczyzna, który przedstawił po miesiącu postępującego obrzęku szyi i plamicy z niewydolnością oddechową. Początkowe wyniki badań laboratoryjnych ujawniły anemię, trombocytopenię i koagulopatię z podwyższeniem czasu protrombinowego, czasem częściowej tromboplastyny i D-dimerem. Biopsja ślinianek przy użyciu barwienia immunohistochemicznego potwierdziła rozpoznanie naczyniakomięsaka. W końcu pacjent zmarł z powodu nasilenia koagulopatii. Continue reading „Przypadek 2-2012: Dyspnea i gwaltownie postepujaca niewydolnosc oddechowa”

10-letnie przezycie pacjentów z AIDS przyjmujacych terapie antyretrowirusowa na Haiti

W pierwszej kohorcie pacjentów z AIDS, którzy kolejno rozpoczęli terapię przeciwretrowirusową (ART) w Port-au-Prince na Haiti, podajemy 10-letnie przeżycie. Łącznie 910 pacjentów w wieku 13 lat lub starszych, którzy inicjowali ART od 2003 do 2004 roku, obserwowano przez 10 lat; inicjacja ART i kontynuacja opieki zostały przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Szczegóły dotyczące tej grupy zostały już zgłoszone, a aprobata etyczna do badania retrospektywnego została przesłana przez odpowiednie instytucje kontrolne2. 3 Śmierć została potwierdzona na podstawie dokumentacji medycznej. Dane od pacjentów, którzy przenieśli się do innej kliniki, zostały poddane cenzurze w momencie przeniesienia. Utratę czasu obserwacji określono jako brak wizyty w klinice w ciągu 180 dni przed 10-letnim okresem obserwacji. Continue reading „10-letnie przezycie pacjentów z AIDS przyjmujacych terapie antyretrowirusowa na Haiti”

Immunoterapia Hemolityczna niedokrwistosc z czysta czerwienia-komórka Aplasia

Modyfikacja hamującego aktywność immunologiczną limfocytów T powiązanego z limfocytem T szlaku 4 (CTLA-4) i programowanej śmierci (PD-1) i programowanych szlaków ligandu śmierci (PD-L1) w leczeniu raka jest znacznym postępem terapeutycznym. W badaniach klinicznych we wczesnej fazie bardzo rzadko zgłaszano niekorzystne autoimmunologiczne zdarzenia hematologiczne związane z lekami immunoterapeutycznymi.14 Toksyczne działania toksyczne związane ze stosowaniem anty-PD-1 wydają się podobne do tych obserwowanych w przypadku leczenia anty-CTLA-4 i mogą wpływają na wiele narządów zmiennie. Tabela 1. Tabela 1. Pacjentka po trzech dawkach anty-zaprogramowanej śmierci Przeciwciało 52-letnia kobieta, u której rozpoznano lewy śluzówkowo-złośliwy czerniak przeszedł operację z obustronnym odwzorowaniem węzła wartowniczego i węzłów chłonnych oraz rozcięciem na pachwinę. , następnie (z powodu dodatnich marginesów) przez całkowitą radykalną wulwektomię z dy stalną klitoridektomią. Continue reading „Immunoterapia Hemolityczna niedokrwistosc z czysta czerwienia-komórka Aplasia”

Polaczone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku

Zauważyłem, że wyniki badania CheckMate 067 zgłoszonego przez Larkin i współpracowników (wydanie z 2 lipca) są wyjątkowo zachęcające. Podobnie jak wielu czytelników uważam, że odkrycia te szybko przekształcą się w nowy standard opieki i zmianę codziennej praktyki. Jednak wysoki odsetek pacjentów z grupy niwolumab-plus-ipilimumab, u których wystąpiły ciężkie zdarzenia niepożądane 3. lub 4. stopnia, jest niezaprzeczalnie niepokojący. Ponadto zgłoszono, że wskaźnik zgonu wynosił 3% w poprzednim randomizowanym badaniu klinicznym fazy 2 CheckMate 069, w którym zastosowano tę samą kombinację.2 Wiele lat temu, w innym kontekście historycznym, interleukina-2 również okazała się skuteczna, ale nigdy nie mogłaby być powszechnie przyjęta ze względu na stosunkowo niski wskaźnik odpowiedzi i jej wysoką toksyczność.3 W związku z tym dobrze byłoby znać podstawowe wyniki pacjentów, którzy przerwali podwójne leczenie z powodu poważnych skutków toksycznych. Continue reading „Polaczone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku”

Midline Destructive Lesions u użytkowników kokainy

44-letni mężczyzna z historią używania kokainy z roczną historią bólu głowy i postępującego zespołu płata czołowego. Badanie fizykalne ujawniło oftalmoparezę, która była spowodowana mechanicznym ograniczeniem ruchów gałek ocznych, łagodnymi jednostronnymi (prawymi) znakami dróg ostrosłupowych i defektem w podniebieniu (panel A). Tomografia komputerowa ujawniła rozległe zniszczenie struktur kostno-chrzęstnych jamy nosowej (Panel B). Rezonans magnetyczny ujawnił rozległy obrzęk płatów czołowych (panel C przedstawia obraz ważony metodą T2, patrz także rys. S1 w dodatkowym dodatku, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) oraz obszerną korektę opon mózgowych i płata czołowego (ryc. S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Continue reading „Midline Destructive Lesions u użytkowników kokainy”

Niepokój związany z wynikami – czego można się nauczyć od edukacji K-12?

Kiedy wszedłeś na to pole, uznałeś to za powołanie. Musiałeś opanować zarówno sztukę, jak i naukę – chciałeś dokonać krytycznych zmian w innych ludziach, którzy byli nieskończenie zmienni i nad którymi miałeś ograniczony wpływ, ale jeśli nawiązałeś z nimi relacje, ty i oni często triumfowaliście razem. W dzisiejszych czasach jesteś coraz częściej oceniany na podstawie tego, jak dobrze ci ludzie, teraz uważani za twoich klientów, wykonują kilka wąskich testów. Mimo że postrzegasz to jako inaptację ilościową, która powoduje kurczącą się standaryzację, społeczeństwo wymaga usług o bardziej jednolitej jakości. Dlatego decydenci, stosując zasady biznesowe w swojej dziedzinie, nalegają na mierzenie wydajności w dowolny sposób, który jest łatwy do zmierzenia, a następnie odpowiednio nagradza lub każe. Tabela 1. Continue reading „Niepokój związany z wynikami – czego można się nauczyć od edukacji K-12?”

Niewidzialne zagrożenia, wybory emocjonalne – mammografia i podejmowanie decyzji medycznych AD 4

W pewnym sensie więc, jako zawód, wpadliśmy w kolektywną pułapkę heurystyczną. Zamiast stawić czoła tym ciernistym kwestiom etycznym, odpowiedzieliśmy na łatwiejsze pytanie: czy powinniśmy szanować wartości i preferencje pacjentów? Właściwa odpowiedź zawsze będzie brzmiała tak . O wiele trudniejsze pytanie brzmi: jak zrównoważyć ten szacunek z naszą zawodową odpowiedzialnością, aby wykorzystać naszą wiedzę specjalistyczną do przełożenia nauki klinicznej na lepsze zdrowie populacji. Odrzucenie preferencji pacjenta w obliczu niepewności stało się moralnym szczytem. Ale tak samo naszym zadaniem jest dowiedzieć się, jak najlepiej pomóc naszym pacjentom prowadzić zdrowsze życie, tak jak honorować ich preferencje. Bez względu na to, jak dobrze możemy zdefiniować kompromisy decyzji medycznej, próg, w którym stwierdzamy, że korzyści przewyższają szkody, jest tak subiektywny, jak indywidualne postrzeganie tych kompromisów przez poszczególnych pacjentów. Continue reading „Niewidzialne zagrożenia, wybory emocjonalne – mammografia i podejmowanie decyzji medycznych AD 4”

Rozprzestrzenianie się otyłości w dużej sieci społecznej ponad 32 lata ad 5

Egzamin odbył się w siedmiu punktach czasowych. Panel B pokazuje średni wpływ geograficznej bliskości ego na otyłość. Ustaliliśmy wszystkie odległości geograficzne (pochodzące z geokodowania) pomiędzy domami bezpośrednio połączonych ego i alter (tj. Te pary w jednym stopniu separacji) i stworzyliśmy sześć grup o jednakowej wielkości. Ta liczba pokazuje efekty zaobserwowane dla sześciu grup przebiegów (w oparciu o ich średnią odległość): oznacza 0 mil (tj. Continue reading „Rozprzestrzenianie się otyłości w dużej sieci społecznej ponad 32 lata ad 5”

Rofekoksyb i zdarzenia niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego w leczeniu uzupełniającym raka jelita grubego ad 6

Częstość potwierdzonych incydentów zakrzepowo-sercowych na 100 pacjento-lat przedstawiono w Tabeli 3 i na wykresach Kaplana-Meiera na rycinie 1. Mediana czasu trwania badania przed wystąpieniem zdarzenia sercowo-naczyniowego wynosiła 157 dni w grupie otrzymującej rofekoksyb i 195 dni w grupa placebo (tabela 2 w dodatkowym dodatku). Względne ryzyko incydentu zakrzepowego sercowo-naczyniowego podczas lub w ciągu 14 dni po okresie leczenia wynosiło 2,66 (95% przedział ufności [CI], od 1,03 do 6,86) wśród pacjentów otrzymujących rofekoksyb, w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo (P = 0,04). Ryzyko względne zostało nieznacznie zmniejszone po uwzględnieniu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego (2,41; 95% CI, 0,93 do 6,26; P = 0,07). Analiza punktów końcowych APTC wykazała nieskorygowane względne ryzyko 1,60 (95% CI, 0,57 do 4,51, P = 0,37) i skorygowane ryzyko względne 1,42 (95% CI, 0,50 do 4,03, P = 0,52). Continue reading „Rofekoksyb i zdarzenia niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego w leczeniu uzupełniającym raka jelita grubego ad 6”

Rofekoksyb i zdarzenia niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego w leczeniu uzupełniającym raka jelita grubego czesc 4

Powołano niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo. Sprawozdania z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii zostały poddane przeglądowi przez Agencję Regulacyjną ds. Leków i Produktów Ochrony Zdrowia (brytyjski organ regulacyjny) oraz przez Komisję ds. Etyki w Wielonarodowych Badań West Midlands. Wszyscy autorzy przyczynili się do napisania manuskryptu, a Biuro VICTOR Trial Office zapewnia dokładność i kompletność danych i analiz. Continue reading „Rofekoksyb i zdarzenia niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego w leczeniu uzupełniającym raka jelita grubego czesc 4”