Rofekoksyb i zdarzenia niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego w leczeniu uzupełniającym raka jelita grubego cd

Arkusze informacyjne zostały dwukrotnie poprawione, aby odzwierciedlić zmieniające się dane dotyczące możliwego niepożądanego wpływu rofekoksybu na układ sercowo-naczyniowy. Po wycofaniu rofekoksybu na całym świecie, wszyscy badacze i pacjenci zostali poinformowani, wszystkie badania zostały wstrzymane i rozpoczęto działania następcze. Zdarzenia sercowo-naczyniowe
Oślepiony systematyczny przegląd wszystkich zgłoszonych poważnych zdarzeń niepożądanych, które były potencjalnie incydentami zakrzepowymi z przyczyn sercowo-naczyniowych i które zgłoszono podczas leczenia lub w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia – główny punkt końcowy zdarzenia sercowo-naczyniowego – został przeprowadzony przez niezależny, ekspercki zespół lekarzy wybranych z ośrodków akademickich w Stanach Zjednoczonych i Europie przez Merck (Tabela w dodatkowym dodatku). Wykorzystanie opublikowanych systemów sprawozdawczych12,15 i orzeczenie przez poprzednio zebrany panel kontrolny pozwoliły na spójność raportowania zdarzeń niepożądanych w kontrolowanych placebo badaniach rofekoksybu (VICTOR, APPROVe i Vioxx w raku prostaty [VIP]), pozwalając pacjentowi- metaanaliza poziomu. Zdarzenia zakrzepowe definiowano jako śmiertelny i niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć z przyczyn sercowych, śmiertelny i niekrytyczny udar niedokrwienny, przejściowy atak niedokrwienny, zakrzepica tętnic obwodowych, zakrzepica żył obwodowych i zatorowość płucna. Analizowano także poważne zdarzenia niepożądane spełniające kryteria Antiplatelet Trialists Collaboration (APTC) 15: łączną częstość występowania zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, krwotocznych i nieznanych; nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego; i niekrytyczny udar niedokrwienny i krwotoczny. Aby uniknąć możliwości cenzurowania danych dotyczących zdarzeń sercowo-naczyniowych w 14 dni po odstawieniu leku, co było podejściem stosowanym w badaniu APPROVe, 12 mogło zniekształcać dane o wynikach, wykluczając późniejszą toksyczność, przeprowadzono dalszą analizę wszystkich zdarzeń sercowo-naczyniowych, które wystąpiły podczas okres leczenia lub w ciągu 24 miesięcy po zamknięciu badania. Zdarzenia te zostały rozstrzygnięte przez dwóch autorów. Wszyscy pacjenci, którzy wyrazili zgodę na włączenie do badania, zostali zarejestrowani centralnie, a akty zgonu zostały automatycznie przesłane do Biura VICTOR Trial Office.
Etyka i odszkodowanie
Nasze badanie zostało zaprojektowane przez badaczy, a protokół został poddany przeglądowi i zatwierdzony przez Komitet ds. Badań Klinicznych Kampanii Badań nad Rakiem, Wieloekartowy Komitet ds. Etyki w West Midlands oraz lokalne komisje ds. Etyki w ośrodkach uczestniczących. Proces był wspierany przez nieograniczoną dotację od firmy Merck, która również dostarczyła rofekoksyb i pasujące do niego placebo, i zapewniała odszkodowanie, ale w przeciwnym razie nie miała żadnego wkładu w gromadzenie danych lub analizę danych lub kontrolę nad przygotowaniem manuskryptu. Randomizacja, zbieranie danych, monitorowanie i obserwacja były koordynowane przez Biuro VICTOR Trial Office (początkowo zlokalizowane na Uniwersytecie w Birmingham, a następnie przeniesione na University of Oxford). Dane z badań zostały przeanalizowane przez trzech autorów z Centrum Statystycznego na Uniwersytecie w Warwick, z umową dostarczenia Merck raportów o poważnych zdarzeniach niepożądanych, które wystąpiły po randomizacji, w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu leczenia, jak również z kopię próbnej bazy danych w wcześniej określonych punktach analizy
[patrz też: bmd osteoporoza, olx milicz, szpital jelenia góra rejestracja ]